Tuyển Thực tập sinh


  • Tạo điều kiện để sinh viên có thể tiếp xúc và trải nghiệm thực tế công việc tại Vanipack.
  • Tạo nguồn ứng viên phù hợp cho Vanipack trong các kỳ  tuyển dụng nhân sự.
  • Tuyển Thực tập sinh diễn ra thường xuyên dựa trên nhu cầu đăng ký của sinh viên và khả năng tiếp nhận của Vanipack.